L'Ajuntament obre el termini per presentar candidatures a la Sindicatura Municipal de Greuges d'Alella

L'Ajuntament obre el termini per presentar candidatures a la Sindicatura Municipal de Greuges d'Alella

El dimecres 8 de novembre va entrar en vigor el Reglament de la Sindicatura Municipal de Greuges d'Alella, que regula l’elecció, funcionament i atribucions d’aquesta figura ja contemplada dins del Reglament de Participació Ciutadana. Amb l'entrada vigor s'obre ara el procés per a l'elecció de la persona que ocuparà el càrrec.
Les persones que hi estiguin interessades podran presentar les seves sol·licituds en el registre general de l'Ajuntament durant el termini d'un mes, a comptar des del dia següent de l'entrada en vigor d'aquest Reglament, és a dir, des del 9 de novembre al 9 de desembre (com el termini acaba el dia inhàbil es podrà presentar la sol·licitud fins al dia hàbil següent que és el dilluns 11 de novembre). El Síndic/a serà escollit pel Ple de l'Ajuntament entre totes les candidatures presentades. Serà necessària una majoria qualificada de les tres cinquenes parts dels membres del Ple, en la primera votació. Si no s'assoleix aquesta majoria, en la segona votació serà suficient la majoria absoluta. Per poder ser nomenat Síndic/a s'han de complir els requisits següents:
  • Ésser major d'edat i gaudir de la plenitud dels drets civils i polítics.
  • Tenir la condició de veïnatge o d'arrelament en el municipi. 
  • No haver tingut condemna per sentència, encara que no sigui ferma, a pena d'inhabilitació especial per a l'exercici del dret de sufragi passiu o per a ocupació o càrrec públic.
  • Es valorarà tenir els coneixements i/o experiència per desenvolupar les funcions pròpies del càrrec. 
Més informació fent clic aquí.
Font original: Nota de premsa de l'Ajuntament d'Alella